Hjem‎ > ‎

Målsetting

                        

Vi ønsker med prosjektet ”Sammen for lindring” å heve den generelle kompetansen innen palliasjon, sikre tilgjengelighet av spesialkompetanse på kveld, natt og helg, implementere en standardisert «plan for lindring» og styrke samhandling gjennom gode praktiske løsninger som skal ha overføringsverdi til alle kommuner i helseforetaket. Vi vil med prosjektet også legge til rette for at frivillige og likemenn i større grad kan delta i kreftomsorgen. Gjennom økt kompetanse, økt tilgjengelighet og bruk av en plan for lindring ønsker vi å oppnå et bedre tjenestetilbud og gi trygghet og forutsigbarhet for pasienter og pårørende i en sårbar livsfase.

Vi er opptatt av at alle pasienter med behov for palliasjon får det samme lindrende tilbudet i våre kommuner. Kreftpasienter er en stor gruppe som det er mye fokus på. Lettere å overse kan være sykehjemspasienter med langtkommen demenssykdom, KOLS, hjertesvikt eller nevrologisk sykdom. Vi erfarer stadig utfordringer med eldre pasienter på sykehjem med komplekse sykdomsbilder og med stort behov for palliasjon. I Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen poengteres nettopp det at palliativ behandling ikke bare gjelder kreftpasienter, og at de mer generelle delene av handlingsprogrammet også er relevante og aktuelle utenfor kreftomsorgen. Det er med dette viktig å identifisere og kartlegge alle pasienter i kommunene våre med behov for palliasjon for å kunne planlegge god behandling, pleie og omsorg.

Målgruppe

Pasienter i ROR kommunene som har behov for lindrende behandling, pleie og omsorg, samt deres pårørende, og leger, sykepleier og andre aktører i kommunene som jobber med palliative pasienter.


Hovedmål:

ROR- kommunene gir, i samarbeid med Molde sykehus, et helhetlig, kvalitativt og sammenhengende tjenestetilbud innen palliasjon, som bidrar til forutsigbarhet, trygghet og best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende med behov for lindrende behandling, pleie og omsorg.

 

Resultatmål:

1. Pasienter med behov for palliasjon i ROR- kommunene identifiseres, og de med sammensatte behov får tilbud om tilpasset ”plan for lindring”.

2. Palliativ spesialkompetanse i ROR- kommunene kartlegges, og det innføres faste rutiner for interkommunal samarbeid og tilgjengelighet av disse medarbeiderne.

3. Telefonberedskap etableres interkommunalt, organiseres i kommunen som bakvakt per telefon og bidrar til tilgjengelighet av palliativ spesialkompetanse hverdager fra 15.00- 23.00, og i helger/ helligdager kl. 08.00-23.00.

4. Den palliative spesialkompetansen heves for alle faggrupper som er involvert i arbeidet rundt den palliative pasient og hans/hennes pårørende.

5. Det finnes gode system for rutiner, prosedyrer og eksisterende verktøy i hver ROR-kommune.

6. Det er lagt til rette for at frivillige og likemenn kan delta i den palliative omsorgen i ROR-kommunene.

 

                                                                   


Eit ord
                                                                                                                                       

 - ein stein i ei kald elv

Ein stein til.

Eg må ha flere steinar

Skal eg komme over.


                     Olav H.Hauge
Comments