Kompetanse

BAKGRUNN

Nasjonal kreftstrategi 2013-2017; Sammen- mot kreft.  Strategien påpeker bl.a. at kommunale helse og omsorgstjenestene må ta hånd om flere og sykere kreftpasienter enn tidligere, samt at en større del av omsorgen i livets sluttfase vil foregå i pasientens hjem eller ved institusjoner i kommunehelsetjenesten. Disse forholdene stiller store krav til organisering, samhandling og personalets kompetanse.

En grunnleggende forutsetning for optimal palliasjon er at hele personalet har den nødvendige faglige kompetanse. Med faglig kompetanse menes både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. (Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

Et av hovedmålene for organiseringen av palliasjon er at pasientene til enhver tid skal ha tilgang til nødvendig kompetanse. Dette betyr for det første at grunnleggende palliasjon må kunne beherskes på alle nivåer og være integrert i alle deler av helsetjenesten. For det andre må spesialkunnskap være tilgjengelig når det grunnleggende ikke er tilstrekkelig. Prinsippene for grunnleggende palliasjon gjelder alt helsepersonell som arbeider med alvorlig syke og døende pasienter, uansett fagområde, behandlings- og omsorgsnivå:
  • Kartlegging av symptomer og plager

  • Generell symptomlindring

  • Informasjon

  • Pårørende

  • Terminal pleie

  • Sorgarbeid og oppfølging av etterlatte

  • Dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene

(Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen)


RESULTATMÅL Jmf. Prosjektplan

Den palliative kompetansen heves for alle faggrupper som er involvert i arbeidet rundt den palliative pasient og hans/hennes pårørende
 
 Delmål Tiltak
Generell heving av kompetanse innen palliasjonTverrfaglige presentasjoner i grunnleggende palliasjon
 Presentasjon av prosjektet med kommuneledelse og virksomhetsledere
Forbedre individuell kompetanse innen palliasjon

Evaluere og bestemme den nødvendige kompetanse innen palliasjon  for aktørene i kommunene

 Plan for hospitering/praksisbesøk for sykepleiere og leger fra kommunene med pasientnær læring og praksis
 Organisere fagdager/emnekurs for leger i kommuene
 
Opplæring/undervisning basert på eksisterende verktøy innen palliasjon; ESAS, medikamentskrin, tiltaksplan for døende

Comments