Linker


ROR


http://www.unn.no/category11934.html Håndbok i lindrende behandling, utgitt av ”Lindring i Nord” Kompetansesenter for lindrende behandling, UNN 2012 er et nyttig og praktisk hjelpemiddel i hverdagen innen lindrende behandling. Håndboken oppdateres jevnlig med høy kompetanse.

http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-palliasjon/Sider/esas-symptomregistrering.aspx ESAS symptomregistrering inkludert muligheten for å laste ned skjemaet med retningslinjer for bruk (fra Helse-Vest)

http://www.unn.no/lin Hjemmesida til «Lindring i nord» Universitetssykehuset i Nord-Norge, hjelpemiddel i hverdagen for god symptomkontroll

http://book.pallcare.info/ Palliative care guidelines, på engelsk, gir god info for konkrete problemstillinger

http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-palliasjon/Sider/side.aspx  Haukeland universitetssykehus, side med informasjon som kan være nyttig for helsepersonell som arbeider med alvorlig sjuke og døende

http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/Sider/default.aspx Kompetansesenteret for lindrende behandling, Helse-Vest.

http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-palliasjon/Sider/liverpool-care-pathway.aspx Kompetansesenteret for lindrende behandling, Helse-Vest, informasjon om Liverpool care pathway (LCP), en tiltaksplan for døende


http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/livets-sluttfase-om-a-finne-passende-behandlingsniva-og-behandlingsintensitet-for-alvorlig-syke-og-doende  Rapport fra Kunnskapssenteret - Systematisk oversikt Livets sluttfase - om å finne passende behandlingsnivå og behandlingsintensitet for alvorlig syke og døende
 

http://www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/klb/praktisk-palliasjon/Sider/medikamentskrin-voksne.aspx Føringer og behandlingsalgoritmer i sammenheng med medikamentskrin fra Helse-Vest, Bergen.

http://www.pallreg.no Nasjonalt register over palliative virksomheter i Norge.

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen-/Sider/default.aspx Sosial- og helsedirektoratet (2007): Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Oslo: Statens forvaltningstjeneste. (pdf).
 
 
http://ogbedreskalvibli.com/  Faglig nettverk for pleie- og omsorgstjenesten i Møre og Romsdal, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal

http://www.himolde.no/Studier/Omsorgvedalvorligsykdomogdd/Sider/side.aspx  Høgskolen i Molde, informasjon om videreutdanning for sykepleiere i Alvorlig sykdom og død.

http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/default.aspx Helsedirektoratets nettside med informasjon om aktuelle tilskuddsordninger.

http://www.nki.no/forsiden/kreftomsorg NKI nettstudier.


Comments